Dokumenty

Poniżej podajemy typowy zestaw dokumentów/informacji niezbędnych do podpisania aktu notarialnego. Prosimy mieć jednak na uwadze, że na potrzeby każdego aktu notarialnego ostateczny zestaw potrzebnych dokumentów notariusz formułuje dopiero po zapoznaniu się z całokształtem sprawy klienta.

Jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej.

Jeżeli przy czynności działa pełnomocnik – wypis pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny) lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania lub darowizny (otrzymanej od 1 stycznia 2007 roku) łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3.  dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych/ (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zameldowania),
 4. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 6. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 7. wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej),
 8. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 9. mapa sytuacyjna do celów prawnych (w przypadku podziału),
 10. informacja czy rada gminy podjęła uchwałę o rewitalizacji dla danego terenu (w szczególności dla nieruchomości położonych poza Warszawą),
 11. zaświadczenie, że teren działki jest/nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu, (w szczególności dla nieruchomości położonych poza Warszawą),
 12. zaświadczenie, że działka jest/nie jest objęta decyzją starosty określającą zakres gospodarki leśnej na danym terenie wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (w szczególności dla nieruchomości położonych poza Warszawą),
 13. w przypadku darowizny skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa stron czynności,
 14. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 15. sposób płatności ceny (czy w częściach, w jakich terminach),
 16. warunki i data wydania działki,
 17. nr konta bankowego, na który ma być zapłacona cena.
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny) lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania lub darowizny (otrzymanej od 1 stycznia 2007 roku) łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych/ (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zameldowania),
 4. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 6. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 7. dowód opłacenia podatku od nieruchomości i/lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 8. w przypadku darowizny skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa stron czynności,
 9. sposób płatności ceny (czy w częściach, w jakich terminach),
 10. warunki i data wydania lokalu,
 11. nr konta bankowego, na który ma być zapłacona cena.
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny) lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania lub darowizny (otrzymanej od 1 stycznia 2007 roku) łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, , adres zameldowania),
 5. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 6. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 7. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 8. w przypadku darowizny skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa stron czynności,
 9. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 10. sposób płatności ceny (czy w częściach, w jakich terminach),
 11. warunki i data wydania lokalu,
 12. nr konta bankowego, na który ma być zapłacona cena.
TESTAMENT
 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 3. opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej, bądź inne dokumenty.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 3. informacja o ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy (ostatnie miejsce zamieszkania),
 4. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 5. dane osobowe osób zainteresowanych biorących udział w czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu,
 6. osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zameldowania),
 7. zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego.
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zameldowania).