Czynności notarialne

W ramach naszej działalności oferujemy: 

Z

Spisywanie aktów notarialnych

Spisywanie aktów notarialnych np. umów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych, umów darowizn, oświadczeń o poddaniu się egzekucji sporządzonych w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, oświadczeń o ustanowieniu hipoteki i służebności, umów ustanowienia odrębnej własności lokali, aktów założycielskich spółek prawa handlowego, u notariusza sporządza się także pełnomocnictwa do wymienionych wyżej czynności.

Z

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu przez notariusza w Rejestrze Spadkowym, mają takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Z

Dokonywanie poświadczeń

Dokonywanie poświadczeń, np. własnoręczności podpisu na dokumentach, które uzyskać mają formę dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem.

Z

Spisywanie protokołów

Spisywanie protokołów ze zgromadzeń różnego rodzaju osób prawnych, np. spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych.

Z

Przygotowywanie odpisów dokumentów oraz wyciągów dokumentów

Sporządzanie odpisów dokumentów (czyli przygotowywanie notarialnie poświadczonych kopii dokumentów), a także wyciągów z dokumentów.